lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Tillämpad forskningsinriktning

ReLog bedriver, stärker och utvecklar tvärvetenskaplig, behovsorienterad och tillämpad forskning, som bidrar till kompetenshöjning, ny arbetskraft och innovation; och därmed till tillväxt för regionens näringsliv. Forskningen är behovsrelaterad och styrd på grundval av omfattande behovsinventering hos Helsingborg stad och näringslivets aktörer och deras intressen. Till detta kommer problemorienterad forskning där arbete med teori, metoder och verktyg fokuseras mot konkreta och relevanta industriproblem. ReLog lägger stor vikt vid en nära integration mellan näringslivsaktörerna, staden och högskolan. De centrala temaområden i forskningsplattformen som är viktiga och som prioriteras av Helsingborg stad och näringslivets aktörer är Handelslogistik och Citylogistik.

Handelslogistik

Handeln är en central del i det svenska näringslivet och som under årens lopp fått allt större samhällsekonomisk betydelse. Idag syselsätter handeln i Sverige 500 000 personer, och utgör cirka tio procent av Sveriges BNP. Logistiken är en viktig del inom handeln. En effektiv logistik för att kunna distribuera produkter och tjänster, är i många fall helt avgörande för att framgångsrikt kunna bedriva handel. Det gäller både inköp, transport, mellanhändernas roll och funktion, lagerhållning, förpackningar och övrig hantering av den fysiska varan. Effektivitet i och förståelse för logistikens roll och funktion är därför centralt i en framgångsrik handel.

Citylogistik

Citylogistik har under de senaste två årtionden varit är ett område av växande intresse för både forskare och kommunala myndigheter. Citylogistik skiljer sig från den allmänna logistiken eftersom den lägger mer vikt vid konsolidering, distribution och transport av varor ”den sista milen” till stadskärnorna, samtidigt som hänsyn tas till begränsningar i statsmiljön, stadstrafiken, utsläpp och energiförbrukning. Detta medför en ökad komplexitet där samhällsekonomiska intressen och krav kombineras med företagsekonomiskt drivna företag i försörjningskedjor.

Sidansvarig: