lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Mål och Effekter

ReLog:s syfte är att bedriva, stärka och utveckla tvärvetenskaplig, behovsorienterad och tillämpad forskning inom främst logistik, som bidrar till kompetenshöjning, ny arbetskraft och innovation; och därmed till tillväxt för näringslivet.

Baserat på Helsingborgs stads och näringslivets utmaningar har en särskild stark forskarkompetens byggts upp inom digitaliseringen i handel och distribution. ReLog har lyckats erhålla flertalet forskningsprojekt från en rad olika forskningsråd och stiftelser samt att leverera i dessa med kvalité av internationell toppklass. Exempelvis utgör ReLog en naturlig del av Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet som är ett tvärvetenskapligt excellenscentrum. Kunskapsspridning och dialog kring näringslivets forskningsbehov är centralt för alla forskare i ReLog. Förutom de regelbundna kontakterna med näringslivet i forskningsprojekten, deltar ReLog forskare vid närmre 50 nätverksträffar, juryarbeten, paneldebatt, seminarium, och workshops årligen.

En uppsjö av forskningsprojekt, nya affärsidéer, höjd undervisningskvalitet och ett nytt företag är några av resultaten från den strategiska forskningssatsningen ReLog vid Campus Helsingborg. Idag är ReLog en livskraftig forskargrupp om fem disputerade forskare och fyra doktorander inom handelslogistik och citylogistik. 

 

Aims and Impact

ReLog aims to pursue, strengthen and develop interdisciplinary, need-oriented and applied research, primarily in logistics, that contributes to enhancing skills, a new workforce and innovation, and with that, growth for the business community.

Based on the challenges facing Helsingborg and its industry, a particularly strong research community has been established with expertise in the digitalisation of retail trade and distribution. ReLog has successfully obtained the majority of its research project funding from various research councils and foundations, and has delivered quality results on an international, top-class level. For example, ReLog is a natural participant in the Centre for Retail Research at Lund University, an interdisciplinary centre of excellence. The dissemination of knowledge and the dialogue about business research needs are central to all the researchers at ReLog. In addition to their regular contacts with the trade and industry community in the projects, ReLog researchers annually participate in close to 50 network events, judging panels, seminars, panel debates and workshops.

Numerous research projects, new business concepts, improved teaching quality and a new company are some of the outcomes of the strategic research venture, ReLog, at Campus Helsingborg. Today, ReLog is a viable research group made up of five senior researchers and four postgraduate students in retail logistics and city logistics.

Sidansvarig: