lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Projekt

Här listas pågående projekt inom ReLog. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer. Ni är hjärtligt välkomna att ta kontakt med oss för mer information.


Cabotagestudien

Cabotagestudien är en forskningsstudie som undersöker internationell godstrafik på väg i Skandinavien. Syftet med Cabotagestudien är att ta fram oberoende fakta på internationella godstransporter som utförs i Skandinavien. Detta för att skapa kunskap för samhället, beslutsfattare, myndigheter och framtida forskning.


Closer Starfish

Projektet studerar konceptet horisontella samarbeten, vilket innebär att aktörer på samma nivå i försörjningskedjan samarbetar med vara varandra. Det kan exempelvis ske genom att använda gemensamma lager eller genomföra distribution tillsammans.


Customer Values in Parcel Lockers

This research aims to investigate, understand and report how Swedish E-consumers experience parcel lockers at different consumption stages, as well as to monitor how consumers respond to the new service tool.


Detaljhandelns affärsmodeller för e-handel

En del handelsföretag väljer att stegvis föra in e-handeln som en ny kanal mot kunder, medan andra handelsföretags affärsmodell bygger helt på e-handel. Syftet med den här delstudien är att kartlägga och analysera hur e-handel används i och av svenska handelsföretag.


E-handelns värdeskapande returprocess

En av e-handelns största utmaningar är att skapa en effektiv och tydlig returprocess. Dagens returprocess skapades för postorderindustrin vars returproblematik skiljer sig radikalt från e-handelns behov. Syftet med forskningsprojektet är att: Utforska, utveckla och sprida kunskap om hur returprocessen kan bidra till att skapa mervärde för e-handeln och dess aktörer.


Framgångsrik kompetensutveckling på jobbet: Informellt lärande inom handeln

Projektet syftar till att tillsammans med medverkande organisationer utveckla och sprida ny kunskap om informellt lärande och hur olika lärandemetoder bidrar till kompetensutveckling.


HITS

HITS-projektet syftar till att forska om och skapa förutsättning för incitament för att transportörer frivilligt ska öka transportsäkerheten av farligt gods. Målet är att demonstrera lösningar för frivillig regelefterlevnad och kontroll av transporter av farligt gods.

HITS resultat


Kompetens i praktiken - en studie på managers inom logistik och SCM

Detta projekt är en empirisk case-studie som bygger på skuggning av sex managers inom logistik och SCM. Syftet är att titta på vad managers gör, och inte på vad management är, dvs att titta på vad som händer i praktiken och framförallt vilka kompetenser som används där.


Kunniga kunder kräver kompetens om försörjningskedjor

Kunniga kunder ställer nya krav på dagens handel, alltifrån sortiment, service, tillgänglighet, kanaler inklusive returlogistik samt information om ursprung och miljöpåverkan. En nyckelfaktor för att hantera detta är kompetens inom supply chain.


Last mile logistics

Det finns många definitioner av last mile logistics, en vanlig uppfattning är dock att det gäller sista steget i försörjningskedjan till mottagarens valda leveranspunkt. Detta sista steg beskrivs ofta som dyr, ineffektiv och förorenande.


Logistikläget

Tidigare forskning och state-of-the-art inom logistiklägesanalys.


LOG2020

The project aims at filling the gap between today’s post-academic training and tomorrow's supply chain reality.


Näringslivssamverkan

Detta projekt syftar till att öka samverkan i nordvästra Skåne mellan näringslivet och Campus Helsingborg.


Paketautomat i stad och glesbygd på företag och myndigheter

Idag är kunskapen kring användningen av paketautomater mycket begränsad. Det finns varken studier på dess påverkan på tillgänglighet eller miljön. Projektet kommer därför att bidra till att skapa kunskap kring hur paketautomaten kan integreras i stads/samhällsutveckling kopplat till tillgänglighet och skapa kunskap kring konsumenteffekter.


Physical Internet - möjligheter

Physical internet innebär kort ett öppet globalt logistiksystem som är baserat på fysiska, digitala och operativ samtrafik. Detta möjliggörs genom smarta modulära enheter, gränssnitt och protokoll för ökad effektivitet och hållbarhet.


Platooning


SoCool@EU

The project aims, at strategic level, to create an open European platform of excellence in the area of supply chain management and logistics in connection with hubs and gateways.


Towards efficient, safe and secure freight transportation

Who pays for transportation safety and security and why? Incentives for investments in transportation safety and security differ between logistics and governance stakeholders. How can the goals of business-driven logistics stakeholders and societal-focused governance stakeholders be aligned?


Transparenta transporter

Transporter står för cirka en tredjedel av alla CO2 utsläpp. En brist på transparens försvårar försök att verka för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Transporter av gods är en fragmenterad industri, påverkad av outsourcing och prispress. Det här är en utveckling som tilltagit under åren och avreglering inom EU har bidragit. Många initiativ för ökad hållbarhet fokuserar på utvecklingen av eko-effektiv hårdvara, men för att adressera även ekonomisk och social hållbarhet krävs ett engagemang hos människor och en integration av teknologier bortom en enskild organisation.


Sidansvarig: