lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Framgångsrik kompetensutveckling på jobbet: Informellt lärande inom handeln

Projektet syftar till att tillsammans med medverkande organisationer utveckla och sprida ny kunskap om informellt lärande och hur olika lärandemetoder bidrar till kompetensutveckling. Målet är att tillsammans med medverkande företag och dess anställda, identifiera framgångsrika lärandemetoder och på så sätt förbättra både kompetensförsörjning och möjligheterna att varje individ kan nå sin fulla potential, samt för företag att framgångsrikt stödja sådant lärande på jobbet.

Projektet tar avstamp i ett teoretiskt ramverk med lärandemekanismer, där lärande ses som en interaktiv komplex process med ett fokus på att förstå ”hur” snarare än ”vad”. Ytterligare ett utmärkande drag i projektet är att vi studerar lärandet i specifika professioner och inte generellt i en organisation eller för en individ, eftersom olika professioner har olika kompetens­behov och därmed sina egna unika bakomliggande lärandemekanismer.

Förväntat resultat är goda exempel och detaljerade skildringar av hur olika lärandemetoder fungerar i praktiken för varje enskild profession och varför, samt i vilka sammanhang dessa kan anses vara framgångsrika. Detta kommer i sin tur utgöra en vetenskaplig grund för rekommendationer hur individer i olika professioner samt organisationer kan kompetensutveckla med olika lärandemetoder. Genom att förstå hur det informella lärandet går till för olika professioner, så kan kompetens­ut­veck­lings­strategier därmed skräddarsys för individer i en viss profession. 

Sidansvarig:

medverkande

Daniel Hellström, docent Förpackningslogistik

Pernilla Derwik, adjunkt Förpackningslogistik