lu.se

Denna sida på svenska This page in English

HITS2015

Projektet HITS/Transparens utforskar hur frivillig användning av informations- och kommunikationsteknologi av privata aktörer kan förbättra informationstransparens i transport av farligt gods. Detta tillvägagångssätt skiljer sig från en lång rad projekt som sedan 80-talet haft ett centralt myndighetsperspektiv på informationshantering kring farligt gods. 

I linje med tidigare resultat inom forskning kring godstransport och så kallade intelligenta transportsystem (ITS), står det efter en omfattande genomgång av tidigare projekt klart att utmaningar med incitament, affärsmodeller, organisering och industriell struktur spelar en avgörande, men eftersatt roll. Vår studie visar att en teknikfokuserad ansats för att informera myndigheter, till exempel om farligt gods, i grunden misslyckats trots upprepade försök.

I detta projekt föreslås en alternativ ansats där information kring farligt gods sammankopplas med kvalitetsuppföljning och ’Corporate Social Responsibility’ (CSR) för att hjälpa transportköpare att genomföra informerade transportupphandlingar och uppföljning. Informationstransparens är centralt i denna vision och den prototyp, HITS Compliance Portal, som utvecklats inom projektet. Prototypen utgår från befintlig organisering av processer hos transportköpare, mellanhänder och lastfordon och förare på fältet. HITS Compliance Portal medger en enkel spårning i en komplex miljö av multipla underleverantörer av transporttjänster i en försörjningskedja med farligt gods. Prototypen bygger på väl beprövade standards och befintlig teknologi som inbyggda fordonssystem, e-post webbläsare och fungerar på alla moderna mobiltelefoner. Prototypen har förevisats projektparter och återkopplingen jämte en genomgång av framtida förbättringsmöjligheter avslutar denna sektion.

Detta åtföljs av en noggrann juridisk analys av ett antal möjliga modeller för implementering av HITS Compliance Portal. I den juridiska undersökningen studeras inledningsvis regelverket rörande transport av farligt gods, vilket återfinns på internationell-, EU-rättslig- och nationell nivå. Därefter undersöks eventuell inverkan av övriga relevanta bestämmelser inom det EU-rättsliga regelsystemet. Slutligen studeras även eventuell inverkan av nationella bestämmelser inom den offentliga rätten, såsom exempelvis regeringsformen, personuppgiftslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Det kan sammantaget konstateras att det inte föreligger några större avgörande legala hinder för HITS Compliance Portal. Undersökningen visar emellertid att det visserligen finns juridiska aspekter som måste hanteras, men de förefaller vara överkomliga och möjliga att lösa.

Projektet finansierades av MSB och författare till rapporten var Magnus Andersson (Viktoria Swedish ICT), Henrik Sternberg (LTH) och Lars-Göran Malmberg och Ann-Sophie Sallander (Göteborgs universitet).
Rapporten finns här.

Sidansvarig:

Medverkande

Henrik Sternberg, docent
Förpackningslogistik