lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kopplingar till forsknings- och samarbetsinitiativ

Forskningsplattformen har direkta kopplingar till ett flertal forsknings- och samarbetsinitiativ. Nedan följer en kort beskrivning för de främsta verksamheter där ReLog samverkar.

Centrum för handelsforskning

Handeln utgör en av Sveriges största arbetsgivare. De är både en viktig del av näringslivet och av vårt vardagsliv. Handeln sysselsätter ett stort antal människor och svenska hushåll spenderar en betydande del av sin disponibla inkomst i handeln. Samtidigt skapar snabba förändringar i omvärlden ständigt nya utmaningar för både handelsföretag, handelsanställda och kunder inom handeln.

Under 2014 etableras ett excellenscentrum för handelsforskning vid Lunds universitet. Kärnan i satsningen utgörs av forskare vid tre centrala enheter vid Lunds universitet; Lunds Tekniska Högskola, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Campus Helsingborg. Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt excellenscentrum med fokus på forskning kring varuflödet och kundmötet – två avgörande delar för en fungerande och effektiv handel.
Centrum för handelsforskning

Centrum för Logistik och IT (CeLIT)

Centrum för Logistik och IT (CeLIT) är en nätverksorganisation med ca 30 medlemsföretag och ca 100 intressenter. CeLIT drivs som en ideell förening och har regelbundna nätverksträffar från både näringsliv, offentlig sektor och akademi som stärker kontakten mellan medlemmarna och är ett ypperligt forum att diskutera gemensamma utvecklingsinsatser. Ett gott samarbete inom logistikområdet ger förutsättningar att ytterligare stärka regionens gemensamma attraktivitet och konkurrenskraft. Nätverket kring CeLIT ger företagen en dynamisk tillgång till forskare och studenter för intressanta samarbetsprojekt eller framtida anställningar. Nätverket har spelat en betydande roll vid upp byggnaden av utbildningsverksamheten Logistics Service Management vid Campus Helsingborg. Styrelsen har dessutom haft en mycket aktiv roll vid utformandet av programmets struktur och logistikkurser vid Campus. Många av studenterna som går ut från programmet anställs vid företagen som ingår i CeLITS nätverk. Företagen är överlag mycket nöjda med den multidisciplinära utbildningen där samhällsvetenskap kombineras/ integreras med logistik kurser och projektarbeten. De deltar även aktivt i utbildningen i form av gästföreläsara, tillhandahållande av projektarbeten, fallstudieföretag för kandidat uppsatser och slutligan arbetsplats för många av studenterna.
CeLIT

Packbridge

Packbridge är ett internationellt förpacknings- och logistikkluster för förpackningsindustrin och alla dess intressenter – kunder, leverantörer, forskare och innovatörer. Idén med klusternätverket Packbridge är att skapa en mötesplats som naturligt kopplar samman industri med akademi, forskning med kommersiell tillämpning, och – kanske viktigast – människor med människor. Packbridge har 20 medlemmar (av totalt 200) med knytning till Nordvästra Skåne, med koppling till handel, förpackningsindustri, logistik och livsmedel. Många av dessa företag tillhör kategorin små och medelstora företag, och för dessa finns ett speciellt behov att kanalisera forskningsbehov till akademin samt att tillgodogöra sig forskningsresultat. Packbridge som kluster får en avgörande roll som brygga mellan akademin och dessa medlemsföretag, och kan genom sin roll kanalisera medlemsföretagens behov av forskning via sin aktiva roll i ReLogs styrgrupp.
Packbridge

Institutionen för service management (ISM)

Institutionen för service management (ISM) är en del av den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet, med ca 55 medarbetare och över 900 studenter per läsår. ISM finns på Campus Helsingborg sedan år 2000 och är idag en framgångsrik och tvärvetenskaplig enhet för utbildnings-, forsknings- och uppdragsverksamhet. ISM är inriktade på kundnära serviceorganisationer, särskilt inom den snabbt växande serviceintensiva branschen som inkluderar – hälsa, hotell & restaurang, detaljhandel, turism samt logistik och livsmedel. Ett kontinuerligt och nära samarbete med ett femtiotal partnerföretag och organisationer (t.ex. Svensk Handel) som ISM ständigt utvecklas tillsammans med gör verksamheten till en viktig del i Familjen Helsingborg. Forskningsverksamheten vid ISM utvecklas snabbt och där lärare, professorer och doktorander bidrar med forskningskompetens från nio ämnesdiscipliner. Förutom kandidat och master programmen med inriktning mot Retail Management har även ReLog starka koppling till ISM tydliga forskningsinriktning mot handel och service. Korsbefruktning och tvärvetenskapliga upptäckter mellan ReLog och ISM forskningsverksamhet som kommer även generera unik och tillämpbar kunskap av hög relevans för näringslivet.
Institutionen för service management

Livsmedelsakademin

Livsmedelsakademin är en klusterorganisation för livsmedelsnäringens aktörer. Livsmedelsakademin arbetar idag på bred front för att utveckla den svenska livsmedelsnäringen, bland annat genom att höja innovationstakten och förädlingsvärdena i industrin. Parallellt jobbar livsmedelsakademin också med att öka livsmedelsnäringens attraktionskraft gentemot unga, välutbildade människor – ett måste för branschens utveckling. Professor Annika Olsson som ingår i ReLogs styrgrupp är aktiv i Livsmedelsakademin dels inom ett projekt för Öppen innovation av livsmedelsförpackningar dels för att leda förpackningsverksamheten inom klustret. Centrala medlemmar till livsmedelsakademin, såväl inom produktion, distribution, och handel, finns i Nordvästskånska regionen, och deras forskningsbehov kan kanaliseras via Livsmedelsakademin.
Livsmedelsakademin

CLOSER

CLOSER är en nationell arena inom transporteffektivitet för forskning, utveckling och innovation på högsta internationella nivå. De erbjuder en neutral demonstrations- och innovationsmiljö för samverkan mellan näringsliv, akademi och myndigheter. Syftet med CLOSER är att stärka hela innovationskedjan, från forskning och demonstration fram till färdiga tjänster och produkter. ReLog och CLOSER kommer framför allt att tillsammans tar sig an de utmaningar som transportsystemet står inför inom Citylogistik samt näringslivets behov av ett effektivt och konkurrenskraftigt transportsystem. Gemensamt kommer ReLog och CLOSER initiera och samordna flertalet forsknings och utvecklingsprojekt.
CLOSER

Sidansvarig: